top of page

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Každá stavba nebo rekonstrukce je realizována na základě projektové dokumentace někdy též nazvaná jako stavební dokumentace.

Projektová dokumentace

Stupně projektové dokumentace

Existuje několik druhů, resp. stupňů projektové dokumentace staveb, které se od sebe liší obsahem i rozsahem. 

V rámci naší společnosti jsme Vám schopni zajistit všechny stupně projektové dokumentace dle Vašich potřeb a přání.

Studie stavby

Studie stavby je vlastně nejjednodušší projektovou dokumentací. Investorovi pouze nastiňuje, jak bude dům vypadat a jaká bude jeho dispozice. 

Nehledejte zde žádné technické detaily, jde především o představu budoucího využití - vidíme tak vše, co bychom si nebyli schopni vizualizovat. Studie se běžně vypracovává ve více variantách.

Vizualizace staveb
Stavební povolení

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí je potřebná, pokud chcete svůj dům stavět v nezastavěném území, případně na pozemku, který není v územním plánu určen k zastavění.

Tato projektová dokumentace je tedy podkladem pro stavební úřad ve věci územního řízení – vydání rozhodnutí. Dokumentace pro územní rozhodnutí řeší vliv na životní prostředí, ochranu zemědělského půdního fondu, vodních zdrojů apod.

Abstract Architecture_edited_edited_edited_edited_edited.png

Projektová dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby)

Projektová dokumentace pro stavební povolení je již zpracována dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb). Tento projekt obsahuje základní prostorové a konstrukční řešení domu včetně potřebných situačních výkresů, půdorysů, řezů, pohledů, technických, průvodních a souhrnných technických zpráv.

Jedná se již o skutečný projekt Vašeho domu jako takový. Projektová dokumentace pro stavební povolení také řeší způsob napojení domu na dopravní a technikou infrastrukturu, řeší však i hygienické, protipožární a jiné zákony a požadavky dané technickými normami.

Abstract Architecture_edited_edited_edited_edited.png
11062b_94fdb79aef5a40c78e1f21c5ea2f6362~mv2.jpg

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace pro provedení stavby je velmi praktickým pomocníkem při samotné výstavbě. Dokumentace je více prokótovaná a podrobněji řešená.

V tomto projektu jsou též zpracované detailní skladby konstrukcí, specifikace navržených stavebních materiálů a hmot, je zde i položkový rozpočet stavebních prací a mohou zde být také technologické postupy v případě, že jde o nestandardní postup, řešení a nebo provedení.

Tím nejdůležitějším v tomto projektu jsou však technické detaily (konstrukční detaily). Pokud by nebyly zaneseny v projektové dokumentaci, mohlo by se stát, že je stavební firma provede podle sebe a tedy (nejspíše) chybně.

Typickými „kritickými“ detaily jsou:

 • sokl domu

 • oplechování komínu

 • ostění oken

 • napojení tepelné izolace v místě římsy

 • nadkrokevní a mezikrokevní izolace

 • instalace parozábrany

 • ukončení fólií apod.

Dokumentace skutečného provedení

Tato dokumentace se zpracovává až po dokončení stavby a předkládá se ke kolaudaci. Zpravidla obsahuje změny oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby, ke kterým došlo v průběhu stavby. Podle platné legislativy je každý vlastník nemovitosti povinen mít tuto dokumentaci k dispozici.

Dokumentace skutečného provedení se zpracovává podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Wooden House_edited.jpg

Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací se někdy zpracovává ještě před dokumentací pro stavební povolení, anebo bývá její součástí – konkrétně v případech, kdy je před zahájením stavby nutná demolice stávajícího objektu.

Stejně jako ostatní projektové dokumentace má i tato svá specifika. Mimo jiné musí řešit bezpečnost práce při bouracích pracích nebo ekologickou likvidaci odpadu.

Dokumentace bouracích prací se zpracovává v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Pasport stavby

Pasport stavby neboli zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení budete potřebovat tehdy, pokud se původní projektová dokumentace k objektu nedochovala.

Budete jej potřebovat tehdy, pokud se dokumentace ke stavbě nedochovala, například jde o stavbu velmi starou, a není tak možné dokumentaci dohledat.

Pasport se vám hodí při:

 • rekonstrukci nemovitosti, k níž není dochována dokumentace skutečného provedení, anebo dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti

 • narovnávání právního stavu v katastru nemovitostí u neevidovaných staveb při prodeji nemovitosti

 • odstraňování existující stavby, kdy se do pasportu zakresluje bourací postup

 • prodeji nebo pronájmu domu, kdy jste povinni zajistit vypracování průkazu energetické náročnosti budovy

Under Construction_edited_edited.jpg

Potřebujete něco jiného?

Nenašli jste službu, kterou jste hledali?

Kontaktujte nás - pokud se jedná o obor stavebnictví, jsme schopni Vám zajistit skoro cokoliv

bottom of page