top of page

Stupně projektové dokumentace – jaké rozeznáváme typy?

Jistě není žádná novinka, že neexistuje jen jeden typ projektové dokumentace. Existuje několik druhů, resp. stupňů projektové dokumentace staveb, které se od sebe liší obsahem i rozsahem. Společně si je všechny projdeme a představíme si jejich odlišnosti.

Studie stavby

Studie stavby je vlastně nejjednodušší projektovou dokumentací. Investorovi pouze nastiňuje, jak bude dům vypadat a jaká bude jeho dispozice.

Nehledejte zde žádné technické detaily, jde především o představu budoucího využití - vidíme tak vše, co bychom si nebyli schopni vizualizovat. Studie se běžně vypracovává ve více variantách.


Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí je potřebná, pokud chcete svůj dům stavět v nezastavěném území, případně na pozemku, který není v územním plánu určen k zastavění.

Tato projektová dokumentace je tedy podkladem pro stavební úřad ve věci územního řízení – vydání rozhodnutí. Dokumentace pro územní rozhodnutí řeší vliv na životní prostředí, ochranu zemědělského půdního fondu, vodních zdrojů apod.


Projektová dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby)

Projektová dokumentace pro stavební povolení je již zpracována dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb). Tento projekt obsahuje základní prostorové a konstrukční řešení domu včetně potřebných situačních výkresů, půdorysů, řezů, pohledů, technických, průvodních a souhrnných technických zpráv.

Jedná se již o skutečný projekt Vašeho domu jako takový. Projektová dokumentace pro stavební povolení také řeší způsob napojení domu na dopravní a technikou infrastrukturu, řeší však i hygienické, protipožární a jiné zákony a požadavky dané technickými normami.


Projektová dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace pro provedení stavby je velmi praktickým pomocníkem při samotné výstavbě. Dokumentace je více prokótovaná a podrobněji řešená.

V tomto projektu jsou též zpracované detailní skladby konstrukcí, specifikace navržených stavebních materiálů a hmot, je zde i položkový rozpočet stavebních prací a mohou zde být také technologické postupy v případě, že jde o nestandardní postup, řešení a nebo provedení.

Tím nejdůležitějším v tomto projektu jsou však technické detaily (konstrukční detaily). Pokud by nebyly zaneseny v projektové dokumentaci, mohlo by se stát, že je stavební firma provede podle sebe a tedy (nejspíše) chybně.

Typickými „kritickými“ detaily jsou:

  • sokl domu

  • oplechování komínu

  • ostění oken

  • napojení tepelné izolace v místě římsy

  • nadkrokevní a mezikrokevní izolace

  • instalace parozábrany

  • ukončení fólií apod.


Dokumentace skutečného provedení

Tato dokumentace se zpracovává až po dokončení stavby a předkládá se ke kolaudaci. Zpravidla obsahuje změny oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby, ke kterým došlo v průběhu stavby. Podle platné legislativy je každý vlastník nemovitosti povinen mít tuto dokumentaci k dispozici.

Dokumentace skutečného provedení se zpracovává podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.


Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací se někdy zpracovává ještě před dokumentací pro stavební povolení, anebo bývá její součástí – konkrétně v případech, kdy je před zahájením stavby nutná demolice stávajícího objektu.

Stejně jako ostatní projektové dokumentace má i tato svá specifika. Mimo jiné musí řešit bezpečnost práce při bouracích pracích nebo ekologickou likvidaci odpadu.

Dokumentace bouracích prací se zpracovává v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.


986 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page