top of page

Dešťovka - hospodaření s dešťovou vodou

Součástí globální klimatické změny je i nízká retence vody v krajině. Nyní je tedy více než kdy jindy potřeba uvažovat nad tím, jak efektivně využíváme srážkové vody. Dávno už totiž nestačí malé sudy na sběr dešťové vody.

V přírodě se vyskytují z hlediska použitelnosti pro člověka dva druhy vod: pitná voda a znečištěná voda. Způsob nakládání se znečištěnou vodou, vzniklou tzv. ,,použitím´´ pak dále ovlivňuje množství a kvalitu námi dostupné pitné vody.

Recyklování odpadních vod a využití vod srážkových je v zahraničí velmi obvyklé, dokonce existuje na toto téma i mezinárodně uznávaný certifikát pro obytné budovy LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).V České republice dle platné legislativy jsou popsány 3 druhy nakládání s dešťovou vodou.:

  1. pokud jsou vhodné podmínky v podloží, můžeme srážkovou vodu nechat vsakovat

  2. při horší hydraulické vodivosti můžeme vodu akumulovat a nechávat postupně vsakovat

  3. poslední varianta způsobu odvodnění je, pokud je podloží hydraulicky nepropustné (např. jílovité podloží). V tomto případě musíme vodu odvádět přednostně do vod povrchových nebo do jednotné kanalizace

Celkově je tedy snaha o to udržet vodu co nejdéle v domácnosti a co nejvíce ji využít. Můžeme například využívat dešťovou vodu na zálivku zahrady, splachování WC (případně i praní oblečení). Důležité je však myslet na to, že zadržováním vod a jejich využíváním můžeme snížit nebo změnit odtok povrchových vod do vod podzemních.


Obyvatelé velkých měst často nemají prostor k řešení využití dešťových vod. V Praze jsou například dešťové vody nejčastěji svedeny okapy do srážkové kanalizace, kde se dále o její odvod stará například PVS a.s. Všechna voda je nejčastěji svedena do nejbližší řeky, a to zvyšuje pravděpodobnost výskytu povodně.


Obyvatelé vesnic, které jsou však jen ojediněle v blízkosti velkých řek a netrápí je tolik povodně, protože jsou v blízkosti lesů (které snižují přirozený odtok), řeší častěji problém nedostatku vod.


Důvody, proč hospodařit s dešťovou vodou:

  1. Zadržování a vsakování srážkových vod – snižuje se objem i maxima povrchového odtoku, menší pravděpodobnost povodně.

  2. Vsakováním do podzemí se obnovuje (zvyšuje) zásoba podzemních vod a zásobování v době sucha.

  3. Snížení množství srážkových vod, které odtečou kanalizací, nám dovoluje navrhovat čistírny odpadních vod na menší objemy.

  4. Zadržení srážkových vod v mikroregionu zlepší výpar v prostředí a tím zlepší vlhkost vzduchu a podmínky pro život flory a fauny.

  5. Využíváním akumulovaných srážkových vod v nemovitostech jako vody užitkové (WC, závlaha, praní, úklid) se snižuje potřeba pitné vody.


Na hospodaření s dešťovou vodou lze čerpat dotace!

Přes program Nová zelená úsporám, podoblast D.3 Dešťovka od roku 2022 mohou vlastníci rodinných a bytových domů žádat v rámci nové výzvy o podporu.


Tentokrát si mohou vybrat velikost nádrže a Evropská unie jim skrze Státní fond životního prostředí dá dotaci až na 50 % nákladů spojených s instalací nádrže + 5000 Kč na vypracování s tím spojeného posudku.


Zdroje:

[1] ŠÁLEK, Jan. Voda v domě a na chatě: využití srážkových a odpadních vod. Praha: Grada, 2012. Profi & hobby. ISBN isbn978-80-247-3994-6.


[2] Užitková voda [online]. [cit. 2022-11-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Užitková_voda


[3] Hospodaření s dešťovou vodou podle zákona – jak se dotýká stavebníků v praxi? [online]. [cit. 2022-11-17]. Dostupné z: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/10517- hospodareni-s-destovou-vodou-podle-zakona-jak-se-dotyka-stavebniku-v-praxi


[4] Výzva č. 12/2017: Dešťovka II [online]. [cit. 2022-11-17]. Dostupné z: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50#dokumentykestazeni

98 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page